Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop Svatební salon Angel Chrudim

 

Kontaktní informace

Název: Svatební salon Angel Chrudim
Sídlo: Štěpánkova 87, 537 01 Chrudim
IČ: 45968403
Telefon: +420 602 529 919
Email: angel@svatebnisalonangel.cz
Web.: svatebnisalonangel.cz

Provozní doba: 
PO - PÁ   9-12 13-17 hod
SO 9-11 hod

 

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.  Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní v nejbližším možném termínu, o konkrétním termínu bude kupující informován emailem nebo telefonem. Kupující je povinnen zboží převzít a zaplatít. Kupujícímu se doporučuje, aby zboží při převzetí zkontroloval. Svým podpisem poté kupující stvrzuje, že tak učinil a dodané zboží je v pořádku v neporušeném obalu. Zjistíl-li kupující při převzetí zboží, že je zboží nebo jeho obal porušen, sepíše s doručovatel protokol o poškození zásilky, který si nechá doručovatelem potvrdit. Na základě protokolu kupující nabývá práva na odmítnutí zásilky a na znovu doručení zboží v neporušeném obalu.

Doklady ke zboží odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s vlastnostmi zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedenou platbu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (jakost neodpovídá smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupujicí před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižšší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Kupující je o míře opotřebení (případných vadách) před koupí informován.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, nevztahuje se na použité šaty.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

 

Vyřízení reklamace

Nové zboží

Kupující je povinen uplatnít reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Zboží bude při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, bude čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedehodnou na delší lhůtě.

Použité zboží

V případě použitého zboží má kupující přímo v prodejně možnost si vybrané zboží vyzkoušet a zkontrolovat, při nákupu online je míra opotřebení (případně vady) uvedený v popisu zboží, proto se na toto zboží záruka kvality ani možnost reklamace (bezplatné opravy), vrácení peněz, výměna kus za kus či výměna zboží za zboží jiné nevztahuje.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (c. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitel (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.